Regler och väntetider


Det finns som regel lediga svajbojar i Pålnäsviken men det råder brist på sommarplatser vid bryggor samt på landplatser för vinterförvaring. Väntetiden till brygg- och landplatserna är flera år.

Förtöjnings- eller uppläggningsplats skall i första hand tilldelas person som är bosatt eller har fritidsbostad i klubbens närområde, därnäst personer bosatta inom övriga delar av Nacka kommun.

Båtar som används i kommersiell verksamhet eller inordnas under den gamla definitionen av ”skepp”, d.v.s. 4 m gånger 12 m och/eller ett deplacement över 15 ton, kan ej beredas plats inom klubbens område. Observera att deplacementet kan begränsas av den utrustning klubben har till förfogande vid torr- & sjösättning.

På väntelista för förtöjnings- och/eller uppläggningsplats samt för tillgång till bod kan endast klubbmedlem stå.

Turnummer bestäms av kötid, storlek på båt och medlemsår i obruten följd.

Aktivering av köplats skall av medlemmen uppdateras under januari månad varje år. Gör man inte det, stryks man ur kön.

En medlem kan ha flera båtar registrerade i klubben. Dock får bara en båt nyttja sommar- eller vinterplats. Det går alltså bra att ha en segelbåt på land vintertid och en motorbåt vid brygga sommartid.