Ordningsregler Saltsjöbadens båtklubb


(Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2018-03-22)

Allmänna bestämmelser

 1. Förtöjnings- eller uppläggningsplats skall i första hand tilldelas person som är bosatt eller har
  fritidsbostad i klubbens närområde, därnäst personer bosatta inom övriga delar av Nacka
  kommun.
 2. Båtar som används i kommersiell verksamhet eller inordnas under den gamla
  skeppsdefinitionen d.v.s. 4 m gånger 12 m och/eller ett deplacement över 15 ton, kan ej
  beredas plats inom klubbens område. Observera att deplacementet kan begränsas av den
  utrustning klubben har till förfogande vid torr- & sjösättning.
 3. På väntelista för förtöjnings- och/eller uppläggningsplats samt för tillgång till bod kan endast
  klubbmedlem stå.
 4. Turnummer bestäms av kötid, storlek på båt och medlemsår i obruten följd.
 5. Intresseanmälan skall av medlemmen uppdateras under januari månad varje år, annars
  stryks medlemmen från väntelistan.
 6. Medlem som har förtöjnings- och/eller landplats i SBK:s hamn/uppläggningsområde är
  skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad. Varje medlem ansvarar för att hålla sina uppgifter
  uppdaterade i medlemsregistret Bas-K. Vid torrsättning och sjösättning ska alltid gällande
  försäkringsbevis uppvisas. Om medlem har sin båt oförsäkrad anses medlemmen ha utträtt
  ur klubben.
 7. Tilldelade förtöjnings- eller uppläggningsplatser är ej att betrakta som fasta, utan kan av
  Hamnkaptenen och Landansvarig omdisponeras för att hamnanläggningen respektive
  uppläggningsplatsen skall kunna utnyttjas optimalt.
 8. Medlem som avflyttar från kommunen äger rätt att behålla sitt medlemskap även efter
  avflyttning.
 9. Medlem med förtöjnings- och/eller uppläggningsplats eller bod är skyldig att fullgöra av
  årsmötet beslutad vakttjänstgöring. Vid utebliven vakt debiteras av årsmötet fastställd
  extraavgift. Om medlem brister i sina åligganden vid tre tillfällen anses denna ha utträtt ur
  klubben.
 10. Motioner till årsmöte i Saltsjöbadens Båtklubb ska vara styrelsen tillhanda senast den 31
  december.

Anläggningarna i Saltsjöbaden

 1. Hamnkapten och Landansvarig övervakar ordningen inom klubbens områden, och varje
  medlem har att ovillkorligen rätta sig efter deras anvisningar.
 2. Inför planerat båtbyte ska alltid såväl Hamnkapten och Landansvarig kontaktas för att utröna
  om och i så fall var plats kan anvisas. Båtbyte för vinterplats skall vara Landansvarig tillhanda
  senast 30 augusti annars förbehålls rätt att neka plats för ny båt tills plats kan anvisas.
 3. Den som använder av klubben ägd materiel ska omedelbart efter användandet återställa den
  på dess förvaringsplats. Det är inte tillåtet att utanför klubbområdet använda klubbens
  materiel.
 4. Egen eldsläckningsmateriel, vatten eller brandsläckare, ska alltid finnas till hands vid
  användandet av öppen låga. Gasol får ej förvaras i upplagd båt. Bensin eller andra eldfarliga
  vätskor i lösa dunkar får inte förvaras i sjöbodar eller i upplagd båt.
 5. Elvärmare får användas vid särskilda arbeten såsom limning eller plastning. Vid användning
  skall alltid Hamnkaptenen eller den Landansvarige kontaktas. Vi dessa tillfällen samt vid
  tillfällig batteriladdning ska elkabel tydligt märkas med medlemsnummer samt datum för
  inkoppling. Batteriladdning definieras som last under 200 W.
 6. Mastskjulen är endast till för de medlemmar som har tilldelats uppläggningsplats inom
  klubben. Master och rundhult ska vara märkta med QR-koddekal på väl synlig plats.
  Oidentifierade master kommer att avlägsnas ur skjulen. Masternas spridare ska alltid vara
  borttagna. Master får inte vinterförvaras på planen vid mastkranen.
 7. Upplagd båt ska vara försedd med ägarens namn och telefonnummer eller medlemsnummer
  på från marken väl synlig plats. Om så inte är fallet debiteras av årsmöte beslutad extraavgift.
 8. Jollar upplagda inom klubbens område ska vara märkta med QR-koddekal. Omärkta jollar
  kommer att förpassas från jolleuppläggningsplatserna till annan plats inom klubbområdet.
 9. Inom klubbområdet får medlem endast förvara den materiel som erfordras för uppläggning
  av medlemmens båt. Överflödig materiel ska snarast fraktas bort. Sommartid skall
  pallningsmaterial förvaras på anvisad plats.
 10. Medlem som inte har båt upplagd inom klubbens område får inte heller förvara materiel på
  uppläggningsplatsen. Trailers till båtar som har vinterplats skall förvaras på anvisad plats och
  vara märkt med QR-kodetikett. Övriga trailers kan hyra uppställningsplats i mån av utrymme.
 11. Var och en som skräpat ned inom klubbområdet är skyldig att omedelbart städa efter sig.
 12. Bilåkning inom uppläggningsområdet ska i möjligaste mån undvikas. Under utlysta sjö- eller
  torrsättningsdagar är parkering på uppläggningsplatsen inte tillåten.

Uppläggning och sjösättning

 1. Den landansvarige anvisar uppläggningsplats.
 2. Slamkryparen och slipen får endast betjänas av klubben utsedda personer. Varje användning
  av slip eller slamkrypare ska anmälas till Landansvarig eller dennes ställföreträdare.
 3. Båtägaren ansvarar för att alla förberedelser är vidtagna före den tidpunkt slamkrypare eller
  trailer ska användas, så att hanteringstiden är så kort som möjligt.
 4. Landansvarig eller dennes ställföreträdare har rätt att döma ut pallningsmateriel och vägra
  medlem torrsättning till dess godkänd pallning skaffats fram.
 5. Båtägaren skaffar själv minst en medhjälpare och materiel till torr- eller sjösättningen. Härvid
  ska iakttas att minst en av de deltagande skall äga god kännedom om hur torr- eller
  sjösättning sker. Båt torr- eller sjösätts helt på ägarens egen risk.
 6. Efter sjösättningen är båtägaren skyldig att omedelbart lägga uppläggningsmaterielen i
  ordning på anvisad plats samt att noggrant städa uppläggningsplatsen. Om detta inte sker
  låter klubben utföra arbetet på medlemmens bekostnad.
 7. Sjö- och torrsättning skall ske på tider som för varje år fastställs av styrelsen. Anslag om
  tiderna läggs ut på klubbens hemsida; beträffande sjösättning minst 14 dagar före första
  sjösättning, dock senast den 15 april, beträffande torrsättning senast den 1 september. Båt
  som hindrar sjösättning, sjösätts eller förs åt sidan varvid båtägaren debiteras 1 500 kronor.
 8. Samtliga båtar skall vara sjösatta senast den 15 juni. Styrelsen kan undantagsvis bevilja
  dispens härifrån. För båt som inte sjösatts senast nämnda datum uttas en avgift per vecka
  fram till sjösättningsdatum eller t.o.m. den 31 augusti. Avgiftens storlek beslutas av
  årsmötet.
 9. Medlem som inte har för avsikt att utnyttja sin landplats ska senast den 31 juli meddela
  Landansvarig detta. Om så inte sker, kommer avgift för landplats att debiteras.
 10. Medlem som inte tagit upp sin båt senast den dag som för säsongen angetts som sista
  allmänna upptagningsdag (meddelas i samband med att upptagningstiderna anslås) och som
  inte heller dessförinnan meddelat Landansvarig att senare torrsättning önskas, anses ha
  förverkat sin rätt till landplats det året. Landansvarig äger då rätt att erbjuda platsen till
  medlem som köar för landplats. Observera att detta inte förändrar betalningsansvaret för
  platsen enligt punkt 8 ovan.
 11. Vid torrsättning ska båten vara avmastad. Inga liggande master eller bommar som sticker
  utanför båtens reling får finnas på däck.
 12. Motorbåtar under 3 ton ska i första hand tas upp med trailer och endast undantagsvis med
  slamkrypare.
 13. Båtar med vikt överstigande 9 ton eller ett djupgående överstigande 2 meter tas endast upp
  med kranlyft.
 14. Har avgift för hamn- resp. uppläggningsplats inte betalats inom föreskriven tid och trots
  skriftlig påminnelse, kan föreningen säga upp rätten att utnyttja platsen. Styrelsen får bevilja
  uppskov med betalningen om det finns särskilda skäl för detta. Vid uppsägningstidens utgång
  får styrelsen uppmana båtägaren att inom den tid som styrelsen anger flytta bort båten
  och/eller annan egendom med upplysning att handräckning annars kan komma att begäras
  hos kronofogden för att på båtägarens bekostnad skaffa bort föremålen från föreningens
  område.
 15. Åretruntuppläggning får maximalt ske två år i rad räknat från 1 juni. Styrelsen får bevilja
  dispens om det finns särskilda skäl för detta. Båtar eller annat lösöre som ligger kvar på
  föreningens område mer än två år i rad utan dispens från styrelsen kan föreningen efter
  handräckning på båtägarens bekostnad avhysa. Egendom tillfaller föreningen utan lösen om
  båtägaren inte inom tre månader från anmaning till båtägarens senast för föreningen
  anmälda adress fört bort egendomen. Ref: 8 kap 22 § jordabalken.

Hamnen

 1. Hamnkaptenen anvisar förtöjningsplats. Omflyttningar kan ske även under säsong. Allt för att
  vi ska kunna nyttja våra platser så optimalt som möjligt.
 2. Båtägare är skyldig att tillse att förtöjningarna är helt betryggande. Båtar vid bryggor skall
  vara förtöjda med fjädrar och ha minst tre, rätt dimensionerade fendrar på vardera sidan.
  Sjösatt båt ska omedelbart efter sjösättning förses med QR-koddekal, Dekalen ska anbringas
  på, från bryggan eller för svajliggare från arbetsbåt, lätt synlig plats. Brister medlem i sitt
  åliggande debiteras av årsmötet fastställd extra avgift.
 3. Båtägare som inte utnyttjar sin förtöjningsplats ska underrätta hamnkaptenen, så att
  klubben kan disponera den outnyttjade platsen. Båtägaren äger inte rätt att hyra ut den
  eller, utan hamnkaptenens medgivande, själv låna ut den. Om medlem vid sjösättning
  tillfälligt önskar bryggplats måste, förutom hamnkaptenens medgivande även,
  platsinnehavarens samtycke inhämtas. Båtägare som utan tillstånd lånat eller hyrt ut sin
  plats, kan av styrelsen fråntas densamma.
 4. Platserna vid mastkranen får endast tas i anspråk för den tid som åtgår för på- och
  avriggning. Vid klubbens gästplatser får medlem inte lämna sin båt utan tillsyn eller
  Hamnkaptens medgivande. Kom väl förberedd till mastkran så att av- & påmastning går
  snabbt och smidigt.
 5. Förtöjning vid servicebryggan, undantaget bryggnocken, får endast ske efter medgivande av
  Hamnkapten eller Landansvarig. Medlemsbåt som utan tillstånd ligger på gästplats debiteras
  enligt gängse taxa för gästande båt. Undantag från detta kan ske vår och höst, i så fall anslås
  det i anslutning till gästplatserna. Ponton för toatömning får endast nyttjas under den tid
  tömning pågår. Utsidan får nyttjas av båt som väntar på att nyttja mastkranen.
 6. Förtöjningsmateriel ska senast den 1 december vara avlägsnade från bryggor och pontoner.
  Kvarvarande tampar/kättingar avlägsnas av klubben och får anses vara förverkade.
 7. Inom hamnområdet – Pålnäsviken och Neglingeviken – gäller en fartbegränsning på 5 knop
  enligt länsstyrelsens föreskrift. Farten ska emellertid alltid nedbringas så att inga olägenheter
  uppstår för medlemmarnas båtar genom svallvågor.

Miljöregler

 1. Klubbens medlemmar är skyldiga att informera sig om och följa klubbens miljöregler som
  finns beskrivna här i klubbens ordningsregler samt i klubbens miljöplan och avfallsplan. Brott
  mot miljöreglerna kan leda till uteslutning.
 2. Endast av Kemikalieinspektionen godkända båtbottenfärger för ostkusten får användas av
  klubbmedlem. I fråga om olja och drivmedel ska medlemmarna sträva efter att använda det
  mest miljövänliga alternativet.
 3. Klubbens medlemmar ska värna om närmiljön på båtklubben och hålla snyggt och rent vid
  såväl uppställningsplatser som längs bryggorna. Var och en tar självklart hand om sitt skräp.
  Avfall samlas i påsar som slängs i sopcontainern. Saker som kan återvinnas (glas, papper m
  m) körs till närmaste återvinningsstation.
 4. Miljöfarliga kemikalier ska samlas ihop och lämnas i miljöboden där det finns uppsamlingsfat
  för miljöfarliga substanser (se anvisningar nedan). Ett viktigt undantag är trassel och trasor
  indränkta med linolja. De får inte blandas med övrigt avfall på grund av självantändningsrisk
  utan måste tas om hand av båtägaren! Tömda förpackningar får inte heller lämnas i
  miljöboden.

  • Bottenfärger – Det är inte tillåtet att måla båten med mjuka, ”blödande”
   bottenfärger.
  • Färgrester får INTE hällas direkt i fatet för överbliven färg utan måste slängas i sina
   burkar som ska vara förslutna. Även färgresterna efter bottenskrapningen måste
   samlas i en burk innan det läggs i fatet för färgrester. Alla burkar i fatet öppnas, töms
   och sorteras för hand hos Sita.
  • Batterier ska läggas på rätt ställe bredvid miljöboden. Inga batterier i containern.
  • Glykol ska samlas upp, antingen genom att en hink hålls vid avgasröret när motorn
   körs på land, eller genom användning av klubbens uppsamlingssäckar för glykol.
   Glykol som inte ska återvinnas lämnas i uppsamlingsfatet i miljöboden. I garaget där
   subliften står finns uppsamlingssäckar som passar olika typer av båtar.
  • Vid slipning av båtens botten ska slipdammet samlas upp. Det kan ske genom att
   täcka marken. Presenningar finns att låna. Man kan också använda slipmaskiner med
   integrerad dammsugare.
  • Om båtbotten skrapas ska den bortskrapade färgen samlas upp och tas om hand av
   respektive medlem (se instruktion under Färgrester ovan).
  • Olja – Motorn ska skötas så att den inte läcker olja. Lämna olja och oljefilter på
   avsedd plats i miljöboden. Vid risk för spill vid byte eller tömning av olja ska en
   oljeduk placeras under båten eller motorn. Oljedukar finns att köpa i affärer för
   båttillbehör och läggs efter användning i tunnan för oljiga textilier i miljöboden.
  • Latrin – Avfall från båttoaletter ska tömmas i enlighet med gällande regler. Från den
   1 april 2015 råder förbud att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium.
  • Avvikelserapport – Om medlem inte kan uppfylla miljövillkoren måste skriftlig
   avvikelserapport om viket/vilka villkor som ej uppfylls lämnas till styrelsen.

Klubbholmen – Sandhamnskobbarna
Allmänt

 1. Klubbholmen ska vara en samlings- och rekreationsplats för klubbens alla medlemmar med
  familjer och gäster. Besökare är skyldiga, att med utgångspunkt från begreppet trivsel, visa
  hänsyn till andra besökande. Klubbholmens ordningsregler samt Klubbholmsvärdens
  anvisningar ska alltid respekteras.
 2. Klubbholmen med byggnader och bryggor är klubbens gemensamma egendom. Aktsamhet
  om denna egendom är därför ett egenintresse för klubbens medlemmar.
 3. Besökare är skyldiga att skydda växt och djurliv. Under häckningstiden skall stor försiktighet
  iakttas vid promenader på holmen. Husdjur skall alltid hållas under kontroll.
 4. Öppen eld får inte förekomma annat än i kärl avsedda härför och skall då hållas under sträng
  kontroll.
 5. Besökare är skyldiga att värna om tystnaden och lugnet. Radio eller annan elektronik ska
  användas med lägsta möjliga volym för att inte störa övriga besökare. Så kallad ”lekkörning”
  med småbåtar och vattenskotrar i Klubbholmens anslutning eller närhet är förbjuden.

Förtöjning

 1. Vid bryggorna ska båtarna förtöjas med för- eller akterstäven mot bryggan och där boj inte
  finns, med ankare utlagt på betryggande avstånd. Vid låg beläggning kan förtöjning längs
  bryggan tillåtas under förutsättning att vederbörande befälhavare är beredd att omedelbart
  ändra till förtöjning med stäv mot bryggan för att bereda plats åt tillkommande båtar. Vid
  bryggförtöjning gäller i övrigt samma regler som i hemmahamnen.
 2. Utöver bojar och bryggor erbjuder ett antal, i bergssidorna inslagna, krampor och ringar goda
  förtöjningsmöjligheter runt Klubbholmen.
 3. Bryggan på ostsidan är tänkt för hård västlig vind. Tänk på att förtöja med tillräckligt avstånd
  från bryggan då stora svall förekommer. Förtöjning sker alltid på egen risk.

Byggnader

 1. Klubbhuset är avsett för gemensamt nyttjande och får inte abonneras för privata
  tillställningar. Nyckeln till huset, som även passar till bastu samt klubbhuset i
  hemmahamnen, kan varje medlem erhålla från kassören mot en avgift av 150 kronor.
 2. Ordningsregler för klubbhuset finns anslagna i entrén.
 3. Bastun får, om egen ved inte medtas, användas mot erläggande av vedbidrag på 20 kronor
  per badande person samt i övrigt i enlighet med de regler som finns anslagna i
  omklädningsrummet.
 4. Norrstugan samt Söderstugan kan hyras av medlemmar, dock för högst en vecka åt gången.
  Bokningen, som sker via klubbens hemsida, påbörjas för varje år efter det att klubben avhållit
  sitt årsmöte. Egen ved ska medtas. Ordningsregler finns anslagna i stugorna.

Fiske

 1. Till Klubbholmen hör vissa begränsade fiskevatten. Medlemmarna uppmanas att inte fiska
  mer än till husbehov.
 2. Klubbholmsekan, som i första hand är avsedd som räddningsbåt, får användas till fiske i
  omedelbar närhet till Klubbholmen.

Renhållning

 1. Ansvaret för renhållningen på Klubbholmen måste delas av alla. Det är inte
  Klubbholmsvärdens uppgift att städa efter andra.
 2. Följande regler måste ovillkorligen följas. Det är förbjudet att:
  • Tömma båttoaletter på eller i närheten av Klubbholmen.
  • Lämna avskräde på annan plats än i de uppställda soptunnorna. Observera dock att
   dessa är avsedda för långliggare på Klubbholmen.
  • Lämpa potatisskal, kaffesump matavfall m.m. överbord i närheten av Klubbholmen.
  • Vid kortare besök lämnas inte sopor i soptunnorna på Klubbholmen, utan soporna ska
   tas med hem.

Hamnavgift och bastu betalas via Swish eller hemsidan www.saltsjobadensbatklubb.se